OBERTURA PROCEDIMENT ADJUDICACIÓ DIRECTA LLICÈNCIA D’ÚS PRIVATIU PER A L'EXPLOTACIÓ DEL BAR DE LA PLAÇA EUROPA ANUALITAT 2023.

DESPRÉS DE DECLARAR-SE DESERTA LA CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA D’UNA LLICÈNCIA D’ÚS PRIVATIU PER A L'EXPLOTACIÓ DEL BAR DE LA PLAÇA EUROPA ANUALITAT 2023.

Ja es troba publicat l’anunci de declaració de desert de la licitació de la llicència del bar de la Plaça Europa 2023: https://contractaciopublica.cat/ca/detall-publicacio/21ba5fc0-d12a-8e1f-48ed-50f81a18cdd4/200033763

Es concedeix un termini de 10 dies hàbils, a comptar de la publicació de l’anunci de la present resolució al perfil de contractant el passat dia 14 d'abril, per tal que es presentin les ofertes de licitació per a la concessió d'una llicència d'ús privatiu del bar de la Plaça Europa - anualitat 2023, mitjançant procediment d’adjudicació directa, en aplicació de l'article 93 de la Llei 33/2003, de 3 de novembre, de Patrimoni de les Administracions Públiques.

Informació addicional