Llicència per a la Tinença d'Animals Potencialment Perillosos

SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA PER A LA TINENÇA D'ANIMALS POTENCIALMENT PERILLOSOS

Llicència administrativa que habilita la tinença de gossos considerats de raça perillosa.

La llei obliga als propietaris de gossos considerats de raça perillosa a treure una llicència administrativa que els habilita a tenir aquest tipus de gos.

La llicència és vàlida durant 5 anys i per a la renovació és necessari presentar la mateixa documentació que per fer l’alta. 

 

Quins documents s’han de presentar?

  1. Fotocòpia del DNI, NIE o Passaport.

2. Certificat de penals (on consti que no han estat mai condemnats per delictes penals) 

3. Certificat d’un centre homologat per a les llicències de conducció de vehicles, que acrediti la capacitat física i l’aptitud psicològica per a la tinença d’aquests animals. 

4. Pòlissa i rebut vigents de l’assegurança de responsabilitat civil per una quantitat mínima de 120.000€. 

5. Inscripció al cens municipal de gossos. (aquest tràmit es fa al propi Ajuntament)

6. Cartilla sanitària actualitzada (comprovació que porta el microxip) 

7. Fotos del lloc on habita l’animal (comprovació de la normativa al respecte). 

  1. Registrar el gos al registre de la Generalitat (aquest tràmit es fa al propi Ajuntament)

  2. Declaració responsable que no ha estat sancionat per infraccions,pel que fa als animals potencialment perillosos. (aquest tràmit es fa al propi Ajuntament)

 

Gossos potencialment perillosos