Consulta Prèvia

Consulta prèvia a l'elaboració o modificació d'un text normatiu

D'acord amb l'article 133 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques (LPACAP) , que regula la participació de la ciutadania, les persones i les organitzacions afectades en el procediment d’elaboració de les normes amb rang de llei i reglaments i disposa que amb caràcter previ a l’elaboració de la norma, se substanciarà una consulta pública a través d'aquest portal web, en la que se sol·licitarà l’opinió dels subjectes i de les organitzacions més representatives potencialment afectats per la futura norma.

 

Funcionament de la consulta pública

Els suggeriments o observacions que es vulguin aportar al respecte s'hauran d'enviar en el termini de quinze dies hàbils a comptar a parir de l'endemà de la publicació de l'aprovació de la consulta prèvia a l'elaboració o modificació d'una ordenança o reglament.

Caldrà que les propostes es facin arribar a l'Ajuntament de Santa Oliva a través del Registre General d'Entrada de documents per tal que quedin correctament identificades i amb garanties que s'han presentat dins dels terminis establerts.

  • Presencialment:  Podeu trobar el Registre General d’Entrada de l’Ajuntament de Santa Oliva. C/ Josep Ma. Jané, 19-21. Tel. 977679663.
  • Per internet:  Si es vol sol·licitar a través d'Internet ho podeu fer a través del registre electrònic que tenim habilitat a la seu electrònica municipal (clicant a CATÀLEG DE TRÀMITS , la qual és necessari que la persona interessada disposi d’un certificat electrònic reconegut per l’Agència Catalana de Certificació (CATCert), és a dir, un idCAT, e-DNI, T-CAT o el Camerfirma per a empreses. Els certificats electrònics de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre (FNMT) també són vàlids.

Per tal de donar compliment a aquest article i per conèixer l'opinió de la ciutadania i de les organitzacions i associacions que es puguin veure afectades per la futura norma, publiquem a continuació les següents propostes de regulació:

 

Consultes actives

Consultes no actives