Padró d'Habitants

Documentació a presentar:

  • DNI, NIE o passaport original de totes les persones que intervinguin
  • Llibre de familia on constin cada menor
  • Escriptura de la propietat, contracte de lloguer (actualitzat o acompanyat de rebut de subministraments) o autorització del/la propietari/a
  • Resol·lució judicial (menors) 

 

Seu electrònica CATÀLEG DE TRÀMITS

Procediments disponibles Població i Territori

 

Informació addicional