SUBVENCIÓ DIPUTACIÓ DE TARRAGONA PLA D’ACCIÓ MUNICIPAL ANY 2021 (PAM)

01/02/2022

OBJECTE: DESPESES CORRENTS – NETEJA I CONDICIONAMENT DELS
EDIFICIS MUNICIPALS.
IMPORT SUBVENCIÓ CONCEDIT: 71.535,35€