ANUNCI CONVOCATORIA I BASES CONTRACTACIÓ JOVES EN PRÀCTIQUES 2021

Termini presentació: 20 DIES NATURALS a comptar al dia següent de la publicació BOPT
CONVOCATÒRIA I BASES PROCÉS SELECCIÓ PER CONCURS DE MÈRITS D’ 1 TÈCNIC/A D’ARQUITECTURA, 1 DE JOVENTUT I 1 DE CULTURA I TURISME EN RÈGIM LABORAL TEMPORAL EN PRÀCTIQUES.

 

Seleccions de Personal i Provisions de Llocs de treball  Ocupació pública

 

S’ha aprovat la convocatòria i les Bases que han de regir la convocatòria per al procés de selecció mitjançant concurs de mèrits d’1 tècnic/a de l’àrea d’arquitectura, 1 tècnic/a de joventut i 1 tècnic/a de cultura i turisme en règim laboral temporal en pràctiques.

El termini de presentació de sol·licituds serà de VINT DIES NATURALS a comptar des del dia següent a la publicació de les bases al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona.