Aplicació de la tarifa social de la taxa d'escombraries i del subministrament d'aigua any 2021

HISENDA

S'obre el termini per presentar la sol·licitud d'aplicació de la tarifa social de la taxa de recollida d'escombraries i del preu de subministrament d'aigua, per l'exercici 2021.

 

 

D'acord amb l'ordenança fiscal de la taxa de recollida d'escombraries i l'ordenança de la prestació del subministrament d'aigua, l'aplicació de la tarifa social es pot sol·licitar fins el 15 de febrer de 2021 , en cas que els subjectes passius estiguin compresos dins els barems de renda establerts, o si s'escau la seva unitat familiar.

 

 

S'adjunta el model de sol·licitud i la informació aplicable de cada ordenança.