SUBVENCIÓ PER A PERSONAL DE SOCORRISME A LES PLATGES I A LES PISCINES MUNICIPALS, EN RÈGIM DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA, PER A L'EXERCICI 2023, CONCEDIDA PER LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA.

L’Ajuntament de Santa Oliva ha estat beneficiari d’una subvenció de la Diputació de Tarragona, inclosa al programa de Salut pública 2023.

  1. L’Ajuntament de Santa Oliva ha estat beneficiari d’una subvenció de la Diputació de Tarragona, inclosa al programa de Salut pública 2023.

La Diputació de Tarragona va atorgar a l’Ajuntament de Santa Oliva una subvenció per import de 8.443€ per al finançament de despeses de Salut Pública per a personal de socorrisme en la piscina municipal (Línia 2 socorrisme piscines) corresponent a la convocatòria de l’any 2023, amb el següent detall:

 

Beneficiari: Ajuntament de Santa Oliva

Municipi: Santa Oliva

Concepte: Línia 2 socorrisme piscines

Número d'expedient: 8004330008-2023-0006368

Pressupost Elegible: 23.234,91 euros

% concedit: 36,34%

Import concedit: 8.443,00 euros

 

La subvenció sol·licitada es va destinar a les següents actuacions, amb la col·laboració de la Diputació de Tarragona:

Línia 2: vigilància de les zones de bany, destinada a la contractació dels socorristes de la piscina municipal, ubicada al carrer Nou, 44, durant l’estiu de l’any 2023.Aquestes actuacions compten amb la col·laboració de la Diputació de Tarragona.