SUBVENCIÓ PER A PERSONAL DE SOCORRISME A LES PLATGES I A LES PISCINES MUNICIPALS, EN RÈGIM DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA, PER A L'EXERCICI 2023., CONCEDIDA PER LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA.

L’Ajuntament de Santa Oliva ha estat beneficiari d’una subvenció de la Diputació de Tarragona, inclosa al programa de Salut pública 2023.

  • L’Ajuntament de Santa Oliva ha estat beneficiari d’una subvenció de la Diputació de Tarragona, inclosa al programa de Salut pública 2023.

La Diputació de Tarragona va atorgar a l’Ajuntament de Santa Oliva una subvenció per import de 9.453,43€ per al finançament de despeses de Salut Pública per a personal de socorrisme a les platges i a les piscines municipals, corresponent a la convocatòria de l’any 2023, amb el següent detall:

Beneficiari: Ajuntament de Santa Oliva

Municipi: Santa Oliva

Concepte: Línia 3 socorrisme desfibril·ladors municipals

Número d'expedient: 8004330008-2023-0006357

Pressupost Elegible: 1.407,97 euros

% concedit: 71,77%

Import concedit: 1.010,43 eurosLa subvenció sol·licitada es va destinar a les següents actuacions, amb la col·laboració de la Diputació de Tarragona:

Línia 3: desfibril·ladors municipals, destinada a les següents actuacions:

- Despeses de manteniment del desfibril·lador municipal ubicat al consultori mèdic.

 

-Despeses de manteniment del desfibril·lador municipal ubicat al Centre Cívic de Sant Jordi i del Centre Cívic de Les Pedreres

 Aquestes actuacions compten amb la col·laboració de la Diputació de Tarragona.