SUBVENCIÓ DIPUTACIÓ DE TARRAGONA UNITAT DE CULTURA

ACTIVITATS CULTURALS I/O D’INTERÈS CIUTADÀ DE CARÀCTER SINGULAR

La Junta de Govern de la Diputació de Tarragona, en data 20 de juny de 2023 va acordar atorgar una subvenció per diverses activitats culturals singulars a l’Ajuntament de Santa Oliva, segons convocatòria 2023 en concurrència competitiva del programa “Activitats culturals i/o d’interès ciutadà de caràcter singular” de les següents característiques:

 

Beneficiari: Ajuntament de Santa Oliva

Concepte: Programació cultural singular diversa 2023

Pressupost elegible: 24.657€

% concedit: 80,14%

Import concedit: 19.758,94€