SUBVENCIÓ DIPUTACIÓ DE TARRAGONA SUBVENCIONS EXCEPCIONALS 2018.

CONCESSIÓ SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA PER A LA
REPOSICIÓ DE CABLEJAT DE L’ENLLUMENAT PÚBLIC DEL POLÍGON
INDUSTRIAL DE L’ALBORNAR.
OBJECTE: REPOSICIÓ CABLEJAT.
IMPORT SUBVENCIÓ CONCEDIT: 30.000€