SUBVENCIÓ DIPUTACIÓ DE TARRAGONA PLA D’ACCIÓ MUNICIPAL ANY 2020 (PAM)

OBJECTE: DESPESES CORRENTS – NETEJA I CONDICIONAMENT DELS EDIFICIS MUNICIPALS
IMPORT SUBVENCIÓ CONCEDIT: 71.535,35€