SUBVENCIÓ DE SALUT PÚBLICA PER GENERAR ENTORNS MÉS RESILIENTS, SEGURS I SALUDABLES, EN RÈGIM DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA, PER L’EXERCICI 2022, CONCEDIDA PER LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA.

L’Ajuntament de Santa Oliva ha estat beneficiari d’una subvenció de la Diputació de Tarragona, inclosa al programa de Salut pública 2022.

La Diputació de Tarragona va atorgar a l’Ajuntament de Santa Oliva una subvenció per import de 21.724,40€ per al finançament de despeses de Salut Pública per generar entorns més resilients, segurs i saludables, corresponent a la convocatòria de l’any 2022, amb el següent detall:

Beneficiari: Ajuntament de Santa Oliva

Municipi: Santa Oliva

Concepte: Línia 1 - 1.2 Piscines

Pressupost Elegible: 12.405,04 euros

Despesa mínima a justificar: 9.616,47 euros

% concedit: 85,00%

Import concedit: 8.174,00 euros.

 

 

Beneficiari: Ajuntament de Santa Oliva

Municipi: Santa Oliva

Concepte: Línia 2 - Salut

Pressupost Elegible: 27.595,29 euros

Despesa mínima a justificar: 15.941,65 euros

% concedit: 85,00%

Import concedit: 13.550,40 euros

La subvenció sol·licitada es va destinar a les següents actuacions, amb la col·laboració de la Diputació de Tarragona:

Línia 1: vigilància de les zones de bany, destinada a la contractació dels socorristes de la piscina municipal, ubicada al carrer Nou, 44, durant l’estiu de l’any 2022.

Línia 2: protecció de la salut publica, destinada a les següents actuacions:

- Reducció d’espècies plaga en l’àmbit urbà consistent en la desratització i desinsectació dels equipaments municipals.

- Gestió d’animals domèstics abandonats consistent en actuacions sanitàries d’esterilització de les colònies de gats amb un total de 70 esterilitzacions:

- Neteja i desinfecció d’equipaments municipals consistent en els serveis de neteja i manteniment de la piscina municipal.

- Despeses de manteniment del desfibril·lador municipal ubicat al consultori mèdic.

- Millora de la instal·lació elèctrica del consultori mèdic.

Aquestes actuacions compten amb la col·laboració de la Diputació de Tarragona.

 

 

Informació addicional