SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE MUNICIPAL DE DATA 28/03/2024 - SESSIÓ 1/2024.

Sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament a dur a terme el dia 28 de març de 2024 a les 20:00 hores en primera convocatòria i dos dies després a la mateixa hora en segona convocatòria.