Santa Oliva subvencionarà la reparació i reconstrucció d'elements construïts mitjançant la tècnica tradicional de la pedra seca

Es va aprovar en la sessió del Ple Municipal del passat 30 de març i s’eleva a definitiva un cop ha passat el període d’exposició pública sense que s’hagi presentat cap al.legació.

9 de juny de 2023. La regidoria de Cultura de l’Ajuntament de Santa Oliva amb l’objectiu de treballar pel posicionament cultural, la preservació del valor històric i arquitectònic, pel manteniment i conservació de la pedra seca, molt present al municipi i vetllar pel coneixement i la transmissió de la tècnica tradicional de construcció en pedra seca, va aprovar en la sessió del Ple Municipal del passat 30 de març  l’Ordenança reguladora de les bases generals per a la concessió de subvencions en l'àmbit de pedra seca.

L’objectiu d’aquesta ordenança és establir els criteris i el procediment per a la concessió de subvencions per realitzar accions de restauració, conservació i rehabilitació de les construccions i els elements construïts mitjançant la tècnica tradicional de la pedra seca al terme municipal de Santa Oliva.  Per la qual cosa, seran subvencionables les construccions en pedra seca com les barraques, pous, corrals, fonts, sínies i altres elements en pedra seca com parets i marges. En canvi, no seran subvencionables les actuacions de nova construcció.

S'entén per tècnica tradicional de construcció amb pedra seca, la realització de murs, barraques, pous, cisternes, entre d’altres elements, a partir de pedres encaixades sense emprar cap tipus de morter d’unió, només sorra seca per emplenar els espais lliures.

L’Ajuntament de Santa Oliva ha catalogat fins a 41 barraques que es podrien veure beneficiades per aquesta subvenció. Per aquest any, la subvenció es centrarà en les construccions de pedra seca, principalment les barraques, i els interessats podran entregar la sol·licitud on hi constin, entre altres, imatges amb l’estat actual de la barraca. Aquesta informació es comunicarà als possibles beneficiaris.

L’art de la pedra seca va ser declarada Patrimoni Cultural Immaterial per part de la Unesco l’any 2018 i és un valor que es vol a preservar com a municipi.