Santa Oliva aprova un nou mapa de capacitat acústica per regular els sorolls

Comunicació

Es va aprovar definitivament en el darrer Ple celebrat al municipi.


6 d’abril de 2022. Santa Oliva ha aprovat un nou mapa de capacitat acústica que substitueix i completa l’existent des de l’any 2005. Els valors objectius es poden consultar a l’ordenança municipal que ho regula.

 

S’ha elaborat un mapa de capacitat acústica que estableix els objectius de qualitat acústica del municipi, és a dir, aquells valors límit que no s’haurien de superar en funció de la zona de sensibilitat acústica (alta, moderada i baixa). Aquests valors límit s’estableixen per a tres períodes temporals diferenciats, dia (de 7 a 21 h), vespre (de 21 a 23 h)  i nit (de 23 a 7 h), on també s’incorporen els usos del sòl:

 

  • Zona de sensibilitat acústica alta (A), comprèn aquells carrers que demanden una protecció alta contra el soroll. Normalment correspon a zones exclusivament residencials, d’ús sanitari o docent o espais naturals. Es representa en color verd en el mapa.
  • Zona de sensibilitat acústica moderada (B), comprèn aquells carrers que admeten uns nivells de soroll mitjans. Habitualment correspon a zones amb coexistència d’ús residencial i activitats o infraestructures o d’ús terciari. Es representa en color groc en el mapa.
  • Zona de sensibilitat acústica baixa (C), comprèn aquells carrers que admeten uns nivells de soroll elevats, com poden ser les zones industrials, espais afectats per infraestructures de transport o zones per a usos recreatius i d’espectacles. Es representa en color vermell en el mapa.

Les zones de soroll de les carreteres AP-7, C-51 i TP-2125, s’han sol·licitat als titulars de les infraestructures i, s’han incorporat al mapa a títol informatiu, per compatibilitzar a efectes de la qualitat acústica i, en la mesura que sigui possible, els usos existents o futurs en aquest territori amb els propis de la infraestructura.

Tot i que s’ha sol·licitat la zona de soroll de l’AVE pel seu pas pel terme de Santa Oliva, a causa que el tram ferroviari entre el Camp de Tarragona i l’Arboç no supera el llindar de 30.000 circulacions a l’any, el Ministeri no l’ha desenvolupat.