S'obre la convocatoria d'ajuts al pagament del lloguer per al 2020

ÀREA D'HISENDA, ECONOMIA I FINANCES> Política econòmica> Subvencions i ajudes

Es tracta de subvencions per al pagament del lloguer, en règim de concurrència competitiva, per facilitar l'accés i la permanència en un habitatge en règim de lloguer a sectors de població en risc d'exclusió social.

L’any passat, 52.073 famílies es van poder beneficiar d’aquest ajut ordinari

                                claus

El Govern de la Generalitat ha obert la convocatòria ordinària d’ajuts al pagament del lloguer per a aquest any 2020, en ple context de crisi sanitària provocada pel coronavirus.

La línia d’ajuts que s’ha publicat està pensada per a les persones que no es troben en situació de vulnerabilitat imminent, però que s’hi podrien veure abocades si no compten amb una ajuda.

Per a aquesta convocatòria, es preveu un pressupost inicial de 20 milions d’euros, ampliables. L’any 2019, dels ajuts se’n van beneficiar 52.073 famílies d’arreu del territori.

Fins a 200 euros al mes per habitatge

La subvenció de l’agència es concedeix per un import anual màxim de 2.400 euros, és a dir, de 200 euros mensuals com a màxim, i s’ajusta en funció de l’esforç que suposa per a la unitat familiar el pagament del lloguer. Així, la subvenció pot ser del 20% de l’import de la renda de lloguer anual o bé del 40%, en funció de l’esforç que representi pagar-lo.

Pel que fa als requisits sobre el preu del lloguer, el límit per als habitatges de la demarcació de Barcelona és de 750 euros mensuals; a Girona i a Tarragona és de 500; de 450 a la demarcació de Lleida, i de 350 a les Terres de l’Ebre.

El tràmit es pot fer per primera vegada de forma telemàtica.

El tràmit es pot fer per via telemàtica

**************************************************************************** 

Subvencions per al pagament de lloguer

 

Per persones que tinguin aprovada la subvenció de la convocatòria 2019 o 2020, amb rebuts pendents de justificar, poden aportar-los per un dels següents canals:

       - Posar-vos en contacte amb la Oficina Local que us correspongui per presentar-los,
       - Utilitzar la petició genèrica que trobareu en aquest enllaç, fent referència a l'expedient.    

 

A persones que siguin titulars d'un contracte de lloguer que constitueixi el seu domicili habitual i permanent al territori de Catalunya i compleixin els requisits de la convocatòria.

 

**************************************************************************** 

 

Sol·licitar la subvenció. Any 2020

 
Terminis
Des de 28.05.2020 fins al  03.07.2020

Donada l'actual situació, si no podeu fer el tràmit per internet, informeu-vos si la oficina on voleu presentar la sol·licitud esta oberta.

Per tramitar necessiteu tenir una identificació electrònica (idCAT Mòbil, idCAT Certificat, DNI electrònic) podeu consultar aquí com tramitar identificació idCAT mòbil.

Aquesta identificació acredita i garanteix qui fa la sol·licitud.

En el cas que disposeu de NIE, i en aquests moments no podeu obtenir la identificació electrònica, i en estar les oficines de gestió tancades, podeu utilitzar el tràmit sense identificació electrònica, únicament i exclusivament per aquests supòsits, i en el termini màxim d’un mes des de la finalització de l’estat d’alarma, heu de presentant-vos a l'oficina gestora per identificar-vos, amb una còpia de la sol·licitud tramesa i registrada, i signar-la presencialment per tal de procedir a la seva tramitació.

 

  • Pas 2 Rebre la resposta de l'Administració

Quan es rep la resposta de l'Administració?

El termini màxim per resoldre les sol·licituds i notificar la resolució, degudament motivada, és de sis mesos a comptar des de la data de presentació de la documentació completa. Transcorregut aquest termini, si no s'ha notificat la resolució expressa, les persones interessades poden entendre desestimades les seves sol·licituds per silenci administratiu

La notificació dels actes de tramitació i de resolució es farà per mitjà de la seva exposició als taulers d'anuncis de les entitats que col·laboren en la gestió de les prestacions, al web habitatge.gencat.cati al tauler electrònic de la Generalitat de Catalunya e-Tauler.

Es pot presentar un recurs?

Contra les resolucions d'atorgament o denegació d'aquestes prestacions, que exhaureixen la via administrativa, es pot interposar recurs de reposició en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la notificació, davant la persona titular de la direcció de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya, o recurs contenciós administratiu, davant l'òrgan judicial que sigui competent en el termini de dos mesos.