Pròrroga 2020 del Pla Local de Joventut 2016-2019

ÀREA DE DRETS SOCIALS> Joventut i infància

El pla local tindrà vigència fins el 31 de desembre de 2020. S’estableix que, si en data 1 de gener de 2021, l’Ajuntament de Santa Oliva no ha aprovat un nou Pla local de Joventut, el vigent quedarà prorrogat automàticament pel període d’un any.