PLE EXTRAORDINARI DE DATA 2/11/2021

EXP. NÚM.: 1988/2021 CONVOCATÒRIA I ORDRE DEL DIA DEL PLE EXTRAORDINARI DE DATA 2/11/2021 – SESSIÓ 07/2021.