Obertes les preinscripcions per a l'Escola Bressol "Les Orenetes"

Comunicació

Del 9 de maig fins el 20 de maig de 2022.

PREINSCRIPCIÓ CURS 22-23
DOCUMENTACIÓ que cal ADJUNTAR:

- Llibre de família o altres documents relatius a la filiació.
- DNI, passaport o altres documents d’identitat del pare, mare o tutor.
- Certificat o volant de convivencia de l’alumne/a.
- Targeta d’identificació sanitària (TIS) de l’alumne/a.
- Carnet de vacunacions o certificat equivalent.
- Núm de compte per la domiciliació bancària.

Per acreditar la proximitat del lloc de treball del pare, mare o tutor
(si s’al.lega aquesta condició):
- certificat emès per l’empresa o contracte laboral.

- Carnet de família nombrosa o monoparental, si s’al·lega aquesta condició.
- Certificat o tarjeta acreditativa de discapacitat, per acreditar que un membre de la unitat
familiar té una discapacitat, si s’al.lega aquesta condició

Podeu descarregar-vos la documentació aquí.