MODIFICACIÓ DE LA DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES I D'ÀREES DE GOVERN A FAVOR DE REGIDORS _ 2021

ANUNCI
Mitjançant resolució d’alcaldia número 2021-0178 de data 25/02/2021, s’ha modificat la delegació i repartiment d’àrees de govern als regidors que conformen l’equip de govern i que es transcriu literalment a continuació: