La Diputació de Tarragona ha resolt, mitjançant un decret signat aquest dimecres, suspendre els períodes d’ingrés inclosos al 'Calendari Fiscal i Anunci de Cobrament Any 2020' pel que fa als ingressos de dret públic de venciment periòdic i notificació col·lectiva dels municipis que tenen delegada la recaptació a través de l'organisme autònom BASE (www.base.cat). Aquesta mesura excepcional s'aplica en el marc de l'estat d'alarma causat per la COVID-19, i pretén evitar danys i perjudicis de difícil reparació als ciutadans i ciutadanes que, a causa d'aquesta crisi sanitària sense precedents, difícilment podran efectuar pagaments amb normalitat.

El decret de la Diputació de Tarragona s'ha dictat després que, avui mateix, s’ha publicat al Boletín Oficial del Estado el Reial Decret-llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per fer front a l’impacte econòmic i social de la COVID-19, que dedica l’article 33 a la suspensió de terminis en l’àmbit tributària. No obstant, aquest precepte no adopta cap mesura específica en relació amb els ingressos de notificació col·lectiva i venciment periòdic regulat a l’article 62.3 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, ni a la suspensió de la pràctica de les liquidacions tributàries per part de l’Administració. Així doncs, la Diputació considera necessari adoptar aquestes mesures en l’àmbit de la gestió dels ingressos, les quals contriburian a alleugerir la càrrega econòmica de la ciutadania.

En concret, el text del decret de la Diputació de Tarragona resol suspendre els períodes d’ingrés inclosos al 'Calendari Fiscal i Anunci de Cobrament Any 2020' dels ingressos de dret públic de venciment periòdic i notificació col·lectiva dels municipis que tenen delegada a favor de la Diputació de Tarragona la recaptació dels seus ingressos de dret públic.

Així mateix, estableix que per aquests ingressos no començaran, ni s’acabaran en el cas de què s’haguessin iniciat, els terminis de pagament previstos en els respectiu anunci de cobrament, i resta ajornat aquest inici, o acabament, fins que s’alcin les mesures relacionades amb l’estat d’alarma.

Finalment, també resol suspendre l’emissió de liquidacions a practicar per l’Administració en les mateixes condicions establertes per als ingressos de venciment periòdic i notificació col·lectiva.

La presidenta de la Diputació de Tarragona, Noemí Llauradó, destaca que «la institució està impulsant un seguit de mesures extraordinàries que contribueixen a que la ciutadania i el món local puguin fer front a la situació actual». En aquest sentit, el president de l'organisme autònom BASE-Gestió d'Ingressos, Eduard Rovira, assenyala que «aquesta mesura en concret respon a la voluntat, tant de la Diputació de Tarragona com de tots els ens locals que deleguen la recaptació de taxes i impostos municipals, d'ajudar a la ciutadania alleugerint les seves obligacions tributàries en aquests moments difícils».

 

Mesures per a les persones i els ajuntaments

Aquestes mesures s'afegeixen a d'altres impulsades per la Diputació de Tarragona per garantir la seguretat de les persones davant la crisi sanitària. En aquest sentit, el passat 14 de març, en el marc de les actuacions excepcionals de prevenció i contingències davant el COVID-19 i d'acord amb el reial Decret 463/2020, de 14 de març i el Decret de la Presidenta 2020-0000881, de 15 de març, la Diputació de Tarragona també va suspendre tots els terminis de presentació de sol·licituds de diferents convocatòries d'ajuts en règim de concurrència competitiva, la majoria dels quals adreçades als ens locals de la demarcació de Tarragona, i tots els terminis de presentació de justificacions oberts en l'actualitat. D'aquesta manera, i a més de garantir la seguretat de les persones, l'administració supramunicipal alleugereix la càrrega administrativa dels ajuntaments.

Etiqueta: 
COVID-19