L'Ajuntament de Santa Oliva subvencionarà el transport escolar i l'escola bressol als residents de Santa Oliva

Aquesta mesura té l’objectiu de garantir el dret fonamental a l’educació de totes les nenes i nens del municipi i facilitar la conciliació familiar

11 de gener de 2023. L’Ajuntament de Santa Oliva, en junta de govern, va aprovar la convocatòria per a l’atorgament d’ajuts pel transport escolar i l’Escola Bressol per a les famílies residents a Santa oliva amb l’objectiu de garantir el dret fonamental a l’educació de totes les nenes i nes del municipi, promoure un servei educatiu de qualitat i ajudar a la conciliació familiar.

El període per a sol.licitar els ajuts ja és obert i es pot fer a les oficines municipals o a través de la Seu electrònica.

Transport escolar.

Referent al transport escolar, aquest ajut va dirigit a les famílies residents als nuclis de Les Pedreres, Sant Jordi i Camí del Molins i que els seus fills o filles cursin educació primària a l’Escola La Parellada independentment de la seva situació econòmica, social o territorial, per tal que puguin accedir a l’educació en idèntiques condicions. L’Ajuntament subvencionarà el 100% del cost en cas de ser beneficiari de l’ajut. Podran ser beneficiaris de les subvencions els nens i nenes empadronats al municipi de Santa Oliva al llarg del curs escolar de la convocatòria, que compleixin els següents requisits d’admissió:

  1. a) Estar matriculat/da en qualsevol dels cursos de l'Escola La Parellada i que siguin usuaris del transport escolar.
  2. b) Estar al corrent de pagament dels impostos.

La sol·licitud es pot fer a les oficines municipals o a través de la seu electrónica. El pagament de l'ajut es farà en un sol cop al finalitzar el curs escolar.

Escola Bressol.

L’ajut municipal per al finançament de part del cost de l’escolarització dels infants de P0 i P1 matriculats a l’escola bressol Les Orenetes té l'objectiu d'aconseguir un servei educatiu de qualitat al mateix temps que faciliti la conciliació de la vida familiar i laboral i avançar en la compensació de les desigualtats. En aquest cas, l’ajut és parcial podent arribar a un màxim de 70€ mensuals. Podran ser beneficiaris d’aquest ajut els nens i nenes:

       a )Estar matriculat/da a l’Escola Bressol Les Orenetes de Santa Oliva.

       b) L’infant i els progenitors han d’estar empadronats al municipi de Santa Oliva abans de realitzar la matriculació a l’Escola Bressol i durant tot el curs escolar.

       c) No tenir deutes de naturalesa tributària amb l’Ajuntament de Santa Oliva.

       d) No tenir deutes amb l’escola bressol municipal per quotes vençudes.

       e) No percebre cap altre ajut provinent d’altres administracions públiques que cobreixin totalment el cost de l’activitat o servei.

L’import màxim individual de subvenció no podrà superar els 770 euros per beneficiari i curs escolar. La sol·licitud es pot fer a les oficines municipals o a través de la seu electrónica. El pagament de l'ajut es farà en un sol cop al finalitzar el curs escolar.