L’Ajuntament de Santa Oliva impulsa una modificació puntual del POUM que regularà la zona de nucli antic.

S'impulsa la redacció d’una modificació puntual del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) amb l’objecte de modificar la normativa de la zona de Nucli Antic (clau 8).

28 de desembre de 2022. El 30 de setembre de 2021, el Ple municipal va acordar iniciar aquesta modificació de planejament amb l’objectiu d’adaptar el nucli històric de Santa Oliva a les condicions de vida contemporànies i a les noves necessitats tecnològiques i funcionals del municipi, sense renunciar a la identitat cultural i històrica que caracteritza el nucli antic. 

La zona de nucli antic de Santa Oliva és un conjunt històric format per aproximadament unes 200 edificacions de reconegut valor arquitectònic i cultural, les quals s’ordenen als volts de sota el castell de Santa Oliva i l'església de la Mare de Déu del Remei, i que disposen d’un règim especial de protecció en ser declarades Bé Cultural d’Interès Local (BCIL) l’any 1982 i incorporades en l’Inventari del Patrimoni Cultural Català.

La normativa vigent, aprovada l’any 2005, exigeix que les façanes es conservin estrictament en el seu estat actual amb la voluntat de preservar els valors històrics, culturals, patrimonials i estètics del nucli. Aquesta regulació tan estricta obstaculitza la rehabilitació de gran part dels habitatges del nucli històric i la seva adequació a les noves necessitats de salubritat i habitabilitat com són la ventilació, la il·luminació natural, l'obertura de portes per a l'accés de vehicles, la instal·lació de plaques solars, entre d’altres. En termes generals, els edificis històrics del nucli de Santa Oliva es caracteritzen per tenir sostres baixos i obertures de poca dimensió, de manera que l’estricta conservació de les façanes en el seu estat actual desincentiva i impossibilita la iniciativa de rehabilitació de molts dels edificis existents, condemnant-los a l’abandonament i a la ruïna.

Per altra banda, la modificació de planejament de la zona del nucli antic persegueix identificar de manera detallada quins són els elements històrics i patrimonials del nucli que el doten de valor i d’identitat única, a fi de poder garantir la seva protecció i correcta conservació. L’actual normativa de l’any 2005 regula de manera generalista el nucli històric i no analitza quins són els valors històrics, culturals, patrimonials i estètics que justifiquen la seva catalogació com a Bé Cultural d’Interès Local, de manera que al llarg dels anys s’han realitzat intervencions en els edificis que han desvirtuat els valors històrics i culturals originals del nucli. A fi d’identificar els valors del conjunt arquitectònic del nucli antic, l’Ajuntament de Santa Oliva ha encarregat un “Estudi del patrimoni arquitectònic urbà del Nucli Antic de Santa Oliva” a un equip d’arquitectes i restauradors experts en patrimoni.

La modificació de POUM de la Zona de Nucli antic (clau 8), encara en procés de redacció per part d’un equip especialitzat d’arquitectes i urbanistes, incorporarà les conclusions de l’estudi històric, així com establirà mecanismes per promoure la rehabilitació dels habitatges i l’adaptació dels edificis a les noves necessitats tecnològiques i funcionals. 

El passat dijous 22 de desembre, l’equip redactor de l’instrument de planejament va realitzar una primera presentació de l’esborrany del document a tots els regidors de l’Ajuntament, a fi d’incorporar les suggerències de tots els representants polítics del municipi. A més a més, també s’incorporaran els comentaris recollits durant la consulta prèvia ciutadana que es va realitzar durant les dues primeres setmanes de desembre.

Informació addicional