Exposició pública Ordenança reguladora de les bases generals per a la concessió de subvencions en l'àmbit de pedra seca

Actualment l’ordenança es troba en exposició pública fins el 18 de maig, amb el fi que els ciutadans puguin presentar suggeriments i al·legacions oportuns.

Des de la regidoria de Cultura i Patrimoni de l’Ajuntament de Santa Oliva es va impulsar la redacció d’una ordenança que establís els criteris i el procediment per a la concessió de subvencions per realitzar accions de reparació i reconstrucció de les construccions i elements construïts mitjançant la tècnica tradicional de la pedra seca al terme municipal de Santa Oliva. L’objectiu d’aquesta ordenança es preservar les construccions de pedra seca donat el seu valor històric, arquitectònic i cultural. Per la qual cosa, seran subvencionables les construccions en pedra seca com les barraques, pous, corrals, fonts, sínies i altres elements en pedra seca com parets i marges. En canvi, no seran subvencionables les actuacions de nova construcció.

En data 20 de març de 2023, el Ple de l’Ajuntament de Santa Oliva va acordar l’aprovació inicial de l’Ordenança. Actualment l’ordenança es troba en exposició pública fins el 18 de maig, amb el fi que els ciutadans puguin presentar suggeriments i al·legacions oportuns. Un cop transcorregut el termini d’exposició pública s’obrirà la convocatòria de subvenció.

L’Ajuntament de Santa Oliva ha catalogat fins a 41 barraques que es podrien veure beneficiades per aquesta subvenció. Per l’any 2023 la subvenció es centrarà en les construccions de pedra seca, principalment les barraques, i els interessats podran entregar la sol·licitud on hi constin, entre altres, imatges amb l’estat actual de la barraca. Aquesta informació es comunicarà als possibles beneficiaris.

L’art de la pedra seca va ser declarada Patrimoni Cultural Immaterial per part de la Unesco l’any 2018 i és un valor que es vol a preservar com a municipi.