En exposició pública l'estudi de mobilitat urbana sostenible de Santa Oliva

Des de la Regidoria de Via Pública es va encarregar l’assistència tècnica a la Diputació de Tarragona per a la revisió del projecte actual de senyalització de tot l’àmbit urbà del terme municipal, que data del març del 2004.

L’objectiu de la petició era que quedin ordenats els fluxos de trànsit rodat a l’interior de la xarxa local i, en conseqüència, establir la senyalització que garanteixi la coherència a tots els punts de la xarxa. Així mateix, que contempli aquelles mesures de seguretat que, no modificant el traçat de cap via, incrementin la seguretat i qualitat de vida dels habitants de Santa Oliva.

En data 22 d’abril de 2021, la subunitat d’Enginyeria Municipal de la Diputació de Tarragona, va encarregar els treballs redacció de l’Estudi de Mobilitat Urbana Sostenible (EMUS) al municipi de Santa Oliva a una empresa especialitzada.

En data 30 de març de 2023 es va realitzar a les 19 hores al Local Cultural una sessió d’informació veïnal, que va consistir en la presentació de l'EMUS. La sessió va comptar amb la participació veïnal, i l’equip redactor va recollir les opinions i propostes de la ciutadania.

Durant el mes d’abril de 2023 s’ha rebut per l’equip redactor el document inicial de l’Estudi de Mobilitat Urbana Sostenible (EMUS) del municipi de Santa Oliva, per tal de procedir a la seva exposició pública. Els documents que configuren l’EMUS són la memòria i els plànols.

Aquest estudi pretén ser una primera aproximació a les problemàtiques de mobilitat al municipi, amb la realització d’una diagnosi de la situació actual, un estudi d’alternatives i definició d’objectius, i la proposta d’accions a desenvolupar. El document conclou amb un programa de desenvolupament.

Per tot això, l’Ajuntament ha sotmès a exposició pública l’Estudi de Mobilitat Urbana Sostenible (EMUS) del municipi de Santa Oliva, format per la memòria i plànols, pel termini de quinze dies hàbils, comptats a partir de l’endemà de la darrera publicació de l’anunci al tauler d’edictes electrònic municipal i en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, per tal que els ciutadans puguin presentar les propostes, suggeriments, al·legacions i, si s’escau, altres alternatives que s’estimin oportunes.

Els dos documents estaran a disposició dels ciutadans a la seu de transparència municipal i a l’espai web municipal.

Una vegada finalitzat el termini d’exposició pública, l’equip redactor i els serveis tècnics municipals proposaran la confirmació o rectificació de les propostes, suggeriments, al·legacions i, si s’escau, altres alternatives que es formulin.

Enllaç a la seu electrònica: 

https://seu-e.cat/ca/web/santaoliva/govern-obert-i-transparencia/accio-de-govern-i-normativa/normativa-plans-i-programes/memories-i-documents-dels-projectes-normatius-en-curs