CONVOCATÒRIA PLE EXTRAORDINARI DE DATA 22/11/2018 SESSIÓ 07/2018 (EXP. NÚM.: 2279/2018)

SECRETARIA

Sessió Extraordinària del Ple de l’Ajuntament dia 22 de novembre de 2018 20:00 hores en primera convocatòria i dos dies després a la mateixa hora en segona convocatòria, cas de no existir el quòrum exigit en la primera, Sala de Sessions de l’Ajuntament.