CONVOCATÒRIA DE SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE MUNICIPAL DE DATA 19.12.2023 - SESSIÓ 10/2023

Sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament a dur a terme el dia 19 de desembre de 2023 a les 20:00 hores en primera convocatòria.