Convocatòria de Ple Ordinari pel dia 31 de març de 2022

Comunicació

Dijous 31 de març a les 20:00 hores al Monestir de Santa Maria de Santa Oliva en sessió presencial.

ORDRE DEL DIA DE LA CONVOCATÒRIA:
1.- Exp. Núm.: 2374/2021 Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió ordinària del ple de data 27/12/2021.
2.- Exp. Núm.: 16/2022 Aprovació, si s'escau, de l'acta de la sessió extraordinària del ple de data 24/02/2022.
3.- Donar compte dels decrets d’alcaldia del número 2021-1071 fins al 2021- 1102 de l’any 2021 i del número 2022-0001 fins al 2022-0216.
4.- Exp. Núm.: 918/2021 Donar compte de les dades corresponents a l’execució trimestral del quart trimestre de l’any de 2021.
5.- Exp. Núm: 919/2021 Donar compte de les dades corresponents al període mig de pagament a proveïdors del quart trimestre de l’any 2021.
6.- Exp. Núm.: 920/2021 Donar compte dels informes d’intervenció sobre el seguiment del Pla Ajust RDL 4/2012 de 24 de febrer i art.116 bis de IRSAL corresponents al quart trimestre de l’any.
7.- Exp. Núm.: 66/2022 Donar compte de l’informe de l’estat del compte de 413 d’obligacions pendents d’aplicació al pressupost – exercici 2021.
8.- Exp. Núm.: 442/2022 Aprovació, si s’escau, de l’Ordenança fiscal núm. 5 reguladora de l’impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana de Santa Oliva.
9.- Exp. Núm.: 879/2021 Aprovació definitiva, si s’escau, del mapa de capacitat acústica del municipi de santa oliva.
10.- Exp. Núm.: 205/2022 Aprovació, si s’escau, del Conveni de joventut per activitats complementaries i de col·laboració per assistència tècnica en l’àmbit de joventut entre el Consell Comarcal i l’Ajuntament Santa Oliva (2022-2025).
11.- Exp. Núm.: 611/2022 Aprovació, si s’escau, de la xifra de població a 1 de gener 2022.
12.- Precs i preguntes

 

Anunci en Seu Electrònica: https://santaoliva.eadministracio.cat/board/

 

Informació addicional