CONVOCATÒRIA DE PLE ORDINARI EL DIJOUS 30 de juny de 2022

Comunicació

CONVOCATÒRIA DE PLE ORDINARI EL DIJOUS 30 de juny de 2022

ORDRE DEL DIA DE LA CONVOCATÒRIA:


1.- Exp. Núm.: 443/2022 Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió ordinària del ple de data 31/03/2022.

2.- Exp. Núm.: 1193/2022 Aprovació, si s'escau, de l'acta de la sessió extraordinària del ple de data 3/06/2022.

3.- Exp. Núm.: 1194/2022 Aprovació, si s'escau, de l'acta de la sessió extraordinària del ple de data 11/06/2022.

4.- Donar compte dels decrets d’alcaldia del número 2022-0217 fins al número 2022-0546.

5.- Exp. Núm.: 873/2020 Donar compte de la sentència de la sala del Contenciós Administratiu del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, número 2178/2022.

6.- Exp. Núm.: 1157/2019 Donar compte del Decret d’Alcaldia de nomenament de Tinents d’Alcaldia, repartiment d’àrees de govern, nomenament de membres de la Junta de Govern i delegacions de competències.

7.- Exp. Núm.: 1157/2019 Aprovació, si escau, de la modificació dels representants de l’Ajuntament a Òrgans Col·legiats.

8.- Exp. Núm.: 248/2021 Adjudicació, si escau, del contracte de serveis de neteja dels equipaments municipals.

9.- Exp. Núm.: 85/2022 Aprovació, si escau, de la modificació del servei de neteja viària de carrers, places, rotondes, voreres i altres espais públics de Santa Oliva.

10.- Exp. Núm.: 1404/2022 Aprovació, si escau, de la modificació de crèdit número 4/2022 del pressupost de despeses mitjançant suplement de crèdit i crèdits extraordinaris finançat per romanent líquid de tresoreria.

11.- Exp. Núm.: 989/2022 Aprovació, si escau, de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits d’exercicis anteriors.

12.- Precs i preguntes.

Informació addicional