CONVOCATÒRIA DE PLE ORDINARI EL DIJOUS 29 DE SETEMBRE DE 2022 A LES 20H

CONVOCATÒRIA DE PLE ORDINARI EL DIJOUS 29 DE SETEMBRE de 2022

ORDRE DEL DIA DE LA CONVOCATÒRIA:

1.- Exp. Núm.: 666/2022 Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió ordinària del ple de data 30/06/2022.
2.- Donar compte dels decrets d’alcaldia del número 2022-0547 fins al número 2022-0778.
3.- Exp. Núm.: 919/2022 Donar compte de les dades corresponents a l’execució trimestral del primer i segon trimestre de l’any 2022.
4.- Exp. Núm: 840/2022 Donar compte de les dades corresponents al període mig de pagament a proveïdors del primer i segon trimestre de l’any 2022.
5.- Exp. Núm.: 916/2022 Donar compte dels informes d’intervenció sobre el seguiment del Pla Ajust RDL 4/2012 de 24 de febrer i art.116 bis de LRSAL corresponents al primer i segon trimestre de l’any 2022.

6.- Exp. Núm.: 1539/2022 Ratificació del conveni per a la concessió directa d’una subvenció a l’associació escola de música Contrapunt - anualitat 2022 aprovat per acord de Junta de Govern de 15/07/2022.
7.- Exp. Núm: 1982/2022 Aprovació inicial, si escau, de la modificació del mapa de capacitat acústica del municipi de Santa Oliva.
8.- Exp. Núm.: 1891/2022 Aprovació, si escau, de la modificació de crèdit número 5/2022 del pressupost de despeses mitjançant suplement de crèdit, crèdits extraordinaris i transferències de crèdits, i canvi de denominació partida.
9.- Moció presentada pel Grup municipal d’ERC sobre: «NO A LA MAT PENEDÈS», per la defensa del Penedès, NO A LA MAT ni aquí, ni enlloc!.
10.- Moció presentada pel Grup municipal d’ERC per exigir inversions pendents i millores al sistema de rodalies.
11.- Moció presentada pel Grup municipal d’ERC en defensa de la crema de restes vegetals als camps de conreu.
12.- Precs i preguntes.