CONVOCATÒRIA AJUT INDIVIDUAL DE MENJADOR. CURS 2020-21

Consell Comarcal del Baix Penedès

Ajusts escolars per servei de menjador del Consell Comarcal del Baix Penedès curs 2020/2021

 

CONVOCATÒRIA AJUT INDIVIDUAL DE MENJADOR. CURS 2020-21

 

Davant aquesta situació d’excepcionalitat, i per tal de salvaguardar la protecció de la salut de la ciutadania evitant les aglomeracions i concentració d’un nombre elevat de persones a les dependències dels centres educatius i del Consell Comarcal del Baix Penedès i garantir simultàniament l’adequada prestació dels serveis públics que resultin imprescindibles per a la ciutadania, les sol·licituds per aquesta convocatòria s’hauran de presentar de forma telemàtica, a través de la Seu Electrònica del Consell Comarcal del Baix Penedès. No obstant, depenent de l’evolució de la pandèmia, s’habilitaran formes de presentació de sol·licituds de forma presencial.

 

En els videos següents, hi trobareu les instruccions per tramitar aquesta sol·licitud:

CATALÀ
CASTELLANO        
 
Per poder fer aquest tràmit, és necessària la signatura electrònica. En cas que no disposeu de signatura electrònica, podeu obtenir-la per un dels canals següents: preferiblement IdCAT mòbil, o bé Cl@ve PIN (en els videos següents trobareu les instruccions de com sol·licitar aquests certificats).
 
IdCAT mòbil
Cl@ve PIN
Una vegada s’ha obtingut la signatura electrònica, la sol·licitud de l’ajut s’ha de demanar a través de la Seu Electrònica del Consell Comarcal del Baix Penedès:
 
Catàleg de tràmits tràmits destacats → Sol·licitud ajut individual de menjador curs 2020-2021
 
 
TERMINIS

 

  • Les sol·licituds es podran presentar de forma telemàtica a partir del dia 8 de juny de 2020 i romandrà oberta durant tot el curs escolar 2020-21.
  • Els alumnes que sol·licitin beca de menjador, hauran de tenir, obligatòriament DNI o NIE.

 

CRITERIS PER ATORGAMENT D'AJUTS (orientatiu)

  1. El llindar es calcularà en funció dels membres computables de la unitat familiar i per l'agregació de les unitats de consum que es detallen a continuació:

 

  • Primer adult (sustentadors principals): 10.981,40 €
  • Segon adult (sustentadors principals): 5.490,80 €
  • Altres adults que integren la unitat familiar diferents dels sustentadors principals: 2.745,35 €

 

Per cada nen de la unitat familiar: 3.294,45 € 

Si la renda familiar anual, calculada d'acord amb el que estableixen les bases, no supera aquest llindar, es concedirà un ajut de fins al 50% del cost del servei de menjador. Les sol·licituds que estiguin per sobre d'aquest llindar constaran com a denegades.

 

  1. No tenir un volum de negoci superior a 155.000,00 € calculat sumant els volums de negoci de tots els membres computables de la unitat familiar.
  2. Podran optar als ajuts les unitats familiars en què la suma de tots els rendiments nets reduïts del capital mobiliari més el saldo net positiu de tots els guanys i pèrdues patrimonials pertanyents als membres computables de la família, excloent les subvencions rebudes per a l'adquisició o rehabilitació de l'habitatge habitual i, en el seu cas, la renda bàsica d'emancipació, no superi 1.700,00 €.
  3. La suma dels valors cadastrals de les finques urbanes dels membres computables que componen la unitat familiar, exclòs l'habitatge habitual, no pot superar els 42.900.00 €.

 

BASES I MODELS

Bases reguladores curs 2020-21