Convocada sessió extraordinària del Ple municipal el divendres 24 de maig a les 14:00 hores

22/05/2019
ALCALDIA

“DECRET CONVOCATÒRIA PLE EXTRAORDINARI
DE DATA 24/05/2019 SESSIÓ 05/2019 (EXP. NÚM.: 951/2019)