Consulta prèvia ciutadana en modificació de bases reguladores per la concessió ajuts escolarització

EDUCACIÓ | PARTICIPACIÓ

L'Ajuntament pretén modificar les Bases per a la concessió d’ajuts a l’escolarització obligatòria, mitjançant ordenança reguladora. S'anuncia consulta prèvia ciutadana amb l'objectiu de garantir la participació veïnal.

 

Funcionament de la consulta pública

Els suggeriments o observacions que es vulguin aportar al respecte s'hauran d'enviar en el termini de quinze dies naturals a comptar de la publicació en el tauler d'edictes municipal de la convocatòria de la consulta prèvia a l'elaboració o modificació d'una ordenança o reglament.

Caldrà que les propostes es facin arribar a l'Ajuntament de Santa Oliva a través del Registre General d'Entrada de documents per tal que quedin correctament identificades i amb garanties que s'han presentat dins dels terminis establerts.

 

Presencialment:

Podeu trobar el Registre General d’Entrada a l’Oficina d’Atenció Ciutadana de l’Ajuntament de Santa Oliva. C/ Josep Ma. Jané, 19-21. Tel. 977 67 96 63

 

Per internet:

Si es vol sol·licitar a través d'Internet ho podeu fer a través del registre electrònic que tenim habilitat a la seu electrònica de l’Ajuntament de Santa Oliva però és necessari que la persona interessada disposi d’un certificat electrònic reconegut per l’Agència Catalana de Certificació (CATCert), és a dir, un idCAT, e-DNI, T-CAT o el Camerfirma per a empreses. Els certificats electrònics de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre (FNMT) també són vàlids.

Amb l'entrada en vigor de la nova Llei 39/2015 d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, les persones jurídiques (entitats, associacions...) estan obligades a relacionar-se electrònicament amb les administracions públiques i per fer-ho cal disposar d'un certificat electrònic de l'entitat.

Electrònicament a la web de tràmits e-Tràmits Santa Oliva CATÀLEG DE TRÀMITS