Consulta prèvia ciutadana en modificació d'ordenances fiscals 2020

PARTICIPACIÓ CIUTADANA

Aquest Ajuntament pretén aprovar la modificació de diverses ordenances fiscals per a l'exercici 2020. S'anuncia consulta prèvia ciutadana amb l'objectiu de garantir la participació dels ciutadans en el procediment de modificació de normes reglamentàries.

 

Es troba publicat en el tauler d'edictes electrònic municipal l'edicte de consulta prèvia ciutadana amb l'objectiu de garantir la participació dels ciutadans en el procediment de modificació de normes amb rang reglamentari, per a la modificació de diverses ordenances fiscals per a l'exercici 2020.

De conformitat amb l'article 133 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques (LPACAP) que regula la participació de la ciutadania, les persones i les organitzacions afectades en el procediment d’elaboració de les normes amb rang de llei i reglaments i disposa que amb caràcter previ a l’elaboració de la norma, se substanciarà una consulta pública a través d'aquest portal web, en la que se sol·licitarà l’opinió dels subjectes i de les organitzacions més representatives potencialment afectats per la futura norma.

 

Funcionament de la consulta pública

Els suggeriments o observacions que es vulguin aportar al respecte s'hauran d'enviar en el termini de quinze dies hàbils a comptar a partir de l'endemà de la publicació en el tauler d'edictes municipal de l'aprovació de la consulta prèvia a l'elaboració o modificació d'una ordenança o reglament.

Caldrà que les propostes es facin arribar a l'Ajuntament de Santa Oliva a través del Registre General d'Entrada de documents per tal que quedin correctament identificades i amb garanties que s'han presentat dins dels terminis establerts.

 

Presencialment:

Podeu trobar el Registre General d’Entrada a l’Oficina d’Atenció Ciutadana de l’Ajuntament de Santa Oliva. C/ Josep Ma. Jané, 19-21. Tel. 977 67 96 63

 

Per internet:

Si es vol sol·licitar a través d'Internet ho podeu fer a través del registre electrònic que tenim habilitat a la seu electrònica de l’Ajuntament de Santa Oliva però és necessari que la persona interessada disposi d’un certificat electrònic reconegut per l’Agència Catalana de Certificació (CATCert), és a dir, un idCAT, e-DNI, T-CAT o el Camerfirma per a empreses. Els certificats electrònics de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre (FNMT) també són vàlids.

Amb l'entrada en vigor de la nova Llei 39/2015 d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, les persones jurídiques (entitats, associacions...) estan obligades a relacionar-se electrònicament amb les administracions públiques i per fer-ho cal disposar d'un certificat electrònic de l'entitat.

Electrònicament a la web de tràmits e-Tràmits Santa Oliva CATÀLEG DE TRÀMITS