Aplicació de la tarifa social de la taxa d'escombraries i del subministrament d'aigua any 2022

Comunicació

S'obre el termini per presentar la sol·licitud d'aplicació de la tarifa social de la taxa de recollida d'escombraries i del preu de subministrament d'aigua, per l'exercici 2022.

El termini per sol·licitar-ho finalitza el 15 de febrer de 2022.

Documentació necessària:

  1. DNI del sol·licitant i dels membres de la unitat familiar.
  2. Volant de Convivència (en cas de no estar empadronat al municipi de Santa Oliva).
  3. Ingressos de tots els membres de la unitat de convivència majors de 16 anys (Declaració de la renda de l’any anterior o certificat d’imputacions de rendes en cas que no estigui obligat a presentar declaració, certificat pensió INSS, o d’altres pensions– en cas de no tenir ingressos certificat negatiu d’ingressos de l’INSS o de l’OTG, o certificat d’alta o negatiu de la Seguretat Social, fotocòpia de nòmines, pensions, prestacions, certificats d’ingressos bancaris, i si s’escau es recaptarà informe dels serveis socials, prèvia a la resolució de la sol·licitud.
  4. Còpia de l’últim rebut de la taxa d’escombraries o factura de l’aigua.

Descarregar model de sol.licitud: Aquí

Podran accedir als beneficis fiscals les unitats familiars que acreditin tenir nivells d’ingressos per sota dels límits que es determinen a continuació:

INGRESSOS MENSUALS

TARIFA BONIFICADA HABITATGE (90%)

TARIFA BONIFICADA HABITATGE (75%)

TARIFA BONIFICADA HABITATGE (50%)

1 membre

Per sota de 353,85

Per sota de 530,78

Per sota 707.70

2 membres

Per sota de 707,70

Per sota de 1061,55

Per sota de 1.415

3 membres

Per sota de 1061,55

Per sota de 1.415

Per sota de 1.800

4 membres o més

Per sota de 1.415

Per sota de 1.563,10

Per sota de 1.859,85