Anunci de licitació. Llicència d'ús privatiu per a l'explotació del bar municipal situat a la piscina municipal de Santa Oliva, anualitat 2024.

Entitat adjudicadora: Ajuntament de Santa Oliva
Expedient núm: 2344/2023
Tramitació: Ordinària, mitjançant procediment obert simplificat.

Informació addicional