ANUNCI CONSULTA CIUTADANA REGLAMENT DEL CEMENTIRI MUNICIPAL DE SANTA OLIVA

Mitjançant acord de la Junta de govern local de data 11.03.2021, s’ha aprovat la convocatòria de consulta ciutadana per a l’elaboració del Reglament del cementiri municipal de Santa Oliva, a través del portal web municipal.

 

La consulta ciutadana pretén recollir l'opinió dels subjectes i de les organitzacions potencialment afectats per la futura ordenança, per un termini de QUINZE DIES NATURALS a comptar de la data de present publicació al portal web municipal.