Ajuts de suport a la solvència empresarial en resposta a la COVID-19.

S’ha obert un registre perquè empreses i persones autònomes s’hi inscriguin i puguin optar als ajuts de suport a la solvència empresarial en resposta a la COVID-19.

 

Organisme responsable

Generalitat de Catalunya. Departament d’Empresa i Treball. Departament d’Economia i Hisenda

Termini per demanar l’ajut

Des de les 9.00 h del dia 21 de juny de 2021 fins a les 15.00 h del 30 de juny de 2021.

Finalitat

L’ajut es destinarà a satisfer el deute i els pagaments a proveïdors i altres creditors, financers o no financers, així com els costos fixes incorreguts pendents de pagament, sempre que aquests hagin meritat entre l’1 de març de 2020 i el 31 de maig de 2021 i procedeixen de contractes anteriors al 13 de març de 2021, satisfent en primer lloc, els pagaments a proveïdors, per ordre d’antiguitat, i si procedeix, es reduirà el nominal del deute bancari, prioritzant el deute amb aval públic.

Beneficiaris

Persones empresàries o professionals, empreses, grups d’empreses de consolidació fiscal, societats civils i entitats en atribució de rendes (comunitats de béns, herències jacents i altres entitats sense personalitat jurídica):

 • que realitzin alguna de les activitats econòmiques incloses en la Classificació Nacional d’Activitats Econòmiques (CNAE) que es troben en la llista de l’ordre per la qual s'obre el tràmit d'inscripció prèvia.
 • que hagin realitzat i declarat, o bé que s'hagi comprovat per part de l'Administració, aquesta activitat durant el 2019 i el 2020.
 • que la continuïn exercint en l’actualitat,
 • i que es trobin en alguna de les següents situacions:
 •  
  • Que apliquin el règim d’estimació objectiva (mòduls) en l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF).
  • Que el volum d'operacions anual declarat o comprovat per l’Administració, en l'Impost sobre el Valor Afegit o altre tribut indirecte equivalent en el 2020, hagi experimentat un descens de més d’un 30% respecte al 2019.  S’hi entenen incloses les comunitats de béns i les societats civils.
  • Que siguin grups consolidats que tributin en l’Impost sobre Societats en el règim de tributació consolidada i acreditin un descens de l’activitat del grup de més del 30% en el 2020 respecte el 2019.

Quantia de l'ajut

L’ajut concedit no serà en cap cas més gran que el deute acreditat. Els imports, dins dels límits màxims que estableix el RDL 5/2021 seran:

 • si es tributa per mòduls es poden rebre fins a 3.000 €
 • la resta d’empreses i professionals podran rebre entre 4.000 i 200.000 €

 

Requisits (recull de tots els requisits detallats en pdf)

1.- Requisits generals

 1. Exercir l’activitat en els sectors d’activitat continguts a l’Annex de l’ORDRE ECO/127/2021, de 14 de juny (CNAE-2009).
 2. Que hagin exercit alguna d’aquestes activitats durant el 2019 i el 2020 i que continuïn en el seu exercici.
 3. Tenir el domicili fiscal a un municipi de Catalunya, o bé l’establiment permanent en cas d’entitats no residents no financeres que operin a Espanya.
 4. Tenir deute pendent de satisfer a proveïdors i altres creditors, financers o no financers, costos fixes incorreguts pendents de pagament i que aquest deute hagi meritat entre l’1 de març de 2020 i el 31 de maig de 2021 i procedeixi de contractes anteriors al 13 de març de 2021.
 5. Complir en el moment de presentació de la sol·licitud els requisits previstos a la Disposició addicional quarta del Reial decret llei 5/2021, de 12 de març, de mesures extraordinàries de recolzament a la solvència empresarial en resposta a la pandèmia de la COVID-19.
 6. Les persones treballadores autònomes (empresaris i professionals) i les empreses no financeres sol·licitants d'aquests ajuts també han de complir altres requisits recollits alrecull de tots els requisits detallats en pdf.

2.- Requisits per als interessats que fan tributació per mòduls

La inscripció prèvia poden fer-la els empresaris o professionals que apliquin el règim d’estimació objectiva (conegut com mòduls) en l’Impost de la Renda de les Persones Físiques que compleixin els requisits generals.

3.- Requisits per als qui fan tributació amb estimació directa del volum d’operacions. Requisits per a la resta d’empresaris o professionals (ESTIMACIÓ DIRECTA) i les empreses (IMPOST SOCIETATS) i grups consolidats o entitats (ATRIBUCIÓ DE RENDES)

 1. Complir els requisits generals.
 2. Han de tenir un volum de deutes pendent subvencionable igual o superior a 4.000 euros.
 3. Han d’haver experimentat un descens igual o major del 30% respecte al 2019 del volum d’operacions anual.

Compromisos i obligacions

 1. Mantenir l'activitat corresponent als ajuts fins al 30 de juny de 2022.
 2. No repartir dividends durant el 2021 i 2022.

C  No aprovar increments en les retribucions de l'alta direcció durant un període de dos anys des de la data de concessió de l'ajut.

Inscripció prèvia i sol·licituds:

La inscripció prèvia és obligatòria per rebre l’ajut de suport a la solvència empresarial. Un cop s’hagin comprovat les dades de la inscripció, el mateix formulari serà la sol·licitud de l’ajut.

La presentació de la sol·licitud d’inscripció es fa telemàticament pel Canal Empresa, emplenant el model normalitzat que es pot trobar al seu web. L'ordre d'arribada de la sol·licitud d'inscripció no atorga preferència en l'atorgament de l'ajut. Per tant, les sol·licituds es poden presentar durant tot el termini establert.

La petició genèrica no és vàlida per a la presentació de les sol·licituds d'aquest tràmit.

Normativa

ORDRE ECO/127/2021, de 14 de juny, per la qual s'obre el tràmit d'inscripció prèvia dels ajuts extraordinaris directes de suport a la solvència empresarial en resposta a la pandèmia de la COVID-19.

MÉS NORMATIVA ASSOCIADA ALS AJUTS

PREGUNTES FREQÜENTS

CONTACTE BÚSTIA

INFOGRAFIA

Cordialment,