31/03/2020 DECRET D’ALCALDIA: PRÒRROGA MESURES EXCEPCIONALS EN RELACIÓ A PREVENCIÓ DEL CORONAVIRUS

Es prorroguen les mesures excepcionals i de caràcter temporal amb la finalitat de reduir el risc d’exposició i transmissió del virus.