23/03/2020 DECRET D’ALCALDIA: MESURES EXCEPCIONALS EN RELACIÓ A LA PREVENCIÓ DEL CORONAViRUS

ALCALDIA

Adopció urgent de mesures excepcionals i de caràcter temporal amb la finalitat de reduir el risc d’exposició i transmissió del virus, tot seguint les recomanacions marcades pel Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel que es declara l’estat d’alarma.