Període mitjà de pagament a proveïdors (PMP)

 

Atenent els informes trimestrals sobre el compliment dels terminis previstos en la Llei 15/2010 emesos per la tresoreria municipal, el període mig de pagament a proveïdors (PMPP) en dies d'aquest Ajuntament, és pot consultar a l'enllaç següent:
 

Període mitjà de pagament a proveïdors (PMP) 2017

Període mitjà de pagament a proveïdors (PMP) 2018

 

Las administracions estan obligades a saldar les factures dels proveïdors per llei en un màxim de 30 dies des de l'entrega de la mercaderia.

La norma introdueix una excepció: que les dues parts pactin un termini diferent. En aquest cas, el pagament s'ha de fer en un màxim de 60 dies.

 

Santa Oliva actualment compleix amb la llei i el periode mig de pagament a proveedors és inferior a 30 dies