INSTRUCCIÓ 1/2019 TRAMITACIÓ DELS CONTRACTES MENORS A CELEBRAR PER L’AJUNTAMENT DE SANTA OLIVA

ANUNCI
Es fa públic que per acord de la Junta de Govern Local de data 29 d’octubre de
2019, segons l'article 6 de la Llei 40/2015 de règim jurídic del sector públic, s'ha
aprovat la Instrucció 1/2019 per a la tramitació dels contractes menors a
celebrar..

 

Per visualitzar el document integre feu click a l'enllaç "Informació addicional" de la columna esquerra