CONVOCATÒRIA PLE EXTRAORDINARI DE DATA 18/10/2018 SESSIÓ 06/2018 (EXP. NÚM.: 1950/2018)

Sessió Extraordinària del Ple de l’Ajuntament a dur a terme el dia 18 d’octubre de 2018 a les 20:00 hores en primera convocatòria