BAN - PLE ORDINARI DE DATA 27.09.2018.

Convocatoria Sessió Ordinària del Ple de l’Ajuntament a dur a terme el dia 27 de setembre de 2018 a les 20:00 hores

 

Ordre del dia:
1.- Aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió anterior de data 28/06/2018.
2.- Donar compte dels decrets d’alcaldia: del número 53 al 95 de l’any 2018, ambdós inclosos.
3.- Exp. Núm.: 1334/18 Aprovació definitiva, si s’escau, del compte general 2017.
4.- Exp. Núm.: 332/2017 Aprovació, si s’escau, de la supressió del servei municipal del bus interurbà.
5.- Precs i preguntes.

ACCÈS AL TAULER D'ANUNCIS