EXP. NÚM.: 713/2016 APROVACIÓ DEFINITIVA PLÀNOL DELIMITACIÓ MESURES PREVENCIÓ INCENDIS FORESTALS

05/09/2019
3,- ÀREA DE SERVEIS GENERALS I MEDI AMBIENT -d Medi ambient

Mitjançant acord de Ple de data 13 de març de 2018 de l’Ajuntament, es va aprovar inicialment el Plànol de delimitació de mesures de prevenció dels incendis forestals en urbanitzacions, nuclis de població, edificacions i instal·lacions del terme municipal