Període mitjà de pagament a proveïdors (PMP)

 

Atenent els informes trimestrals sobre el compliment dels terminis previstos en la Llei 15/2010 emesos per la tresoreria municipal, el període mig de pagament a proveïdors (PMPP) en dies d'aquest Ajuntament, és pot consultar a l'enllaç següent:
 
 
 

Període mitjà de pagament a proveïdors (PMP) 2017

Període mitjà de pagament a proveïdors (PMP) 2018

Materia SubMateria Variable Unidades 2018
        MA JN SE DC
Periodo Medio de Pago a Proveedores PMP RD635/2014 Ratio de Operaciones Pagadas Día -8,59 -19,40 -20,81 ..
Periodo Medio de Pago a Proveedores PMP RD635/2014 Ratio de Operaciones Pendientes de Pago Día -10,09 -20,79 -23,64 ..
Periodo Medio de Pago a Proveedores PMP RD635/2014 Periodo Medio de Pago Día -8,9 -19,81 21,09 ..

 

Materia SubMateria Variable Unidades 2017
        MA JN SE DC
Periodo Medio de Pago a Proveedores PMP RD635/2014 Ratio de Operaciones Pagadas Día -7,74 -13,51 -12,25 -14,79
Periodo Medio de Pago a Proveedores PMP RD635/2014 Ratio de Operaciones Pendientes de Pago Día -21,46 -10,08 -8,65 -23,85
Periodo Medio de Pago a Proveedores PMP RD635/2014 Periodo Medio de Pago Día -8,36 -12,63 -11,3 -15,7

Las administracions estan obligades a saldar les factures dels proveïdors per llei en un màxim de 30 dies des de l'entrega de la mercaderia.

La norma introdueix una excepció: que les dues parts pactin un termini diferent. En aquest cas, el pagament s'ha de fer en un màxim de 60 dies.

 

Santa Oliva actualment compleix amb la llei i el periode mig de pagament a proveedors és inferior a 30 dies