FINANÇAMENT D’ACTUACIONS URGENTS I EXCEPCIONS

27/09/2019

NECESSÀRIES PER A GRARANTIR LA PRESTACIÓ DELS
SERVEIS MUNICIPALS.
OBJECTE: Obres de substitució d’un tram de 95ml de canonada
d’ompliment del dipòsit del nucli urbà de Santa Oliva, tram Verge del
Remei.
IMPORT SUBVENCIÓ: 8.966,10€