30/09/2018

CONVOCATÒRIA DE 3 PLACES DE TREBALL

Ja estan convocades tres places destinades a joves en pràctiques menors de 30 anys, per una durada de 6 mesos de treball.
Consulteu aquí les bases, la memòria i obtingueu la instància de sol·licitud per participar en el procés de selecció.

 A la columna del costat esquerra podreu accedir a la documentació que es detalla tot seguit:

BASES REGULADORES QUE REGIRAN EL PROCÉS DE SELECCIÓ MITJANÇANT CONCURS DE MÈRITS AMB CARÀCTER D’URGÈNCIA D’UNA PLAÇA DE TÈCNIC/A DE L’ÀREA D’ARQUITECTURA I ENGINYERIA, 1 TÈCNIC/A DE DINAMITZACIÓ JUVENIL I D’OCUPACIÓ I 1 OPERARI/A DE MANTENIMENT D’ESPAIS PÚBLICS, PARCS I JARDINS, EN RÈGIM LABORAL TEMPORAL EN PRÀCTIQUES.

MEMÒRIA TÈCNICA PER A LA CONTRACTACIÓ DE PERSONES JOVES BENEFICIÀRIES DE GARANTIA JUVENIL A CATALUNYA 2018 CONVOCATÒRIA: TSF/1779/2018, de 16 de juliol

Sol·licitud per participar en el procés de selecció d’una plaça de ____________________________ en règim laboral temporal en pràctiques, plaça assimilada al grup d’agrupacions professionals (AP), mitjançant concurs de mèrits amb caràcter d’urgència