10/11/2017

ANUNCI - Plec de clàusules per a l'adjudicació del contracte del servei de "CORRALETS"

ANUNCI - Plec de clàusules per a l'adjudicació del contracte de serveis consistent en la contractació del servei de recollida de residus de podes CORRALETS.

La Junta de Govern Local, en sessió duta a terme el 02 de novembre de 2017, va aprovar el Plec de Clàusules econòmiques administratives i tècniques reguladores del procediment negociat sense publicitat,

tramitació ordinària i diversos criteris d’adjudicació, que ha de regir la contractació del “servei de recollida de podes “corralets””, exposant-lo al públic pel període de 15 dies hàbils per presentar propostes.

El termini finalitzarà el proper divendres 01 de desembre de 2017 a les 14h.

Plec de condicions tècniques:
Instal·lació i manteniment de 6 contenidors de 10-12m3 metàl·lics amb accés a peu de carrer.
Dues recollides mensuals dels 6 contenidors.
Trasllat i gestió a planta autoritzada dels residus.
10 recollides, trasllat i gestió anualment a determinar per l’Ajuntament.

Informació addicional